President i vicepresidents
Membres

Comissió Executiva

Òrgan delegat de l’Òrgan Superior de Govern, al qual correspon supervisar i controlar l’activitat de la Fundació. Compost per un màxim de set membres, es reuneix almenys una vegada abans de cada junta del Patronat i cada vegada que sigui necessari, amb la finalitat d’adoptar els acords que corresponguin en compliment de les seves atribucions.

Comissió Delegada

Òrgan delegat de l’Òrgan Superior de Govern al qual correspon realitzar el seguiment específic del projecte “Mobile Acceleration Hub” (o també, projecte “mVenturesBcn”). Compost per un màxim de set membres, es reuneix almenys cada quatre mesos per a supervisar el desenvolupament del projecte mVenturesBCN i adoptar, si és el cas, els acords que procedeixin constituint-se, a tal efecte, la Junta General d’Accionistes.